:: Forside
   :: Om os
       Personale
       Takster
       Vedtægter for Bommerhaven
       Åbningstider/kontakt
         Lukkedage
         Telefonnumre
       Virksomhedsplan
         Pædagogisk læreplan 3-6 år
         Pædagogisk læreplan 0-3 år
       Kommunalt tilsyn
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Virksomhedsplan

I vedtægterne og virksomhedsplanen for Bommerhaven er beskrevet alt det I, som forældre, der påtænker at indmelde dit barn i Bommerhaven, bør vide. Vi anbefaler derfor at I læser disse, sådan I ikke senere bliver overrasket over de rammer institutionen fungere efter.

 

 

Virksomhedsplan for den integrerede institution Bommerhaven 2012

Udarbejdet af bestyrelsen og personale

 

Bommerhaven er en privat integreret institution. Institutionen er bosiddende på adressen Bommerhavevej 2, 7100 Vejle.

 

Institutionens formål er, i samarbejde mellem bestyrelse og personale, at drive vuggestue og børnehave inden for rammerne af Dagtilbudslovens gældende regler for privatinstitutioner samt med respekt for Vejle kommunes børnepolitik.

 

Institutionen er flydende normeret til 50 børn i alderen 0 – 6 år.

Målet er 40 børn og de 10 ekstra pladser kan kun inddrages i forbindelse med opfyldelse af søskendegarantien.

 

Overordnede pædagogiske mål

 

Det er institutionens målsætning i samarbejde med forældrene at skabe et miljø, der supplerer hjemmets opdragelse og udvikler børnene til åbne og selvstændige mennesker, der har og giver accept af andres forskelligheder.

 

Pædagogiske principper

 

Udgangspunktet for institutionens pædagogiske arbejde er, at der skal være rammer, som gør, at det enkelte barn kan blive mødt og anerkendt, med udgangspunkt i de ressourcer det enkelte barn besidder. Desuden vægtes at børnene skal have oplevelser de husker fra deres tid i institutionen. Institutionen skal fremme børnenes kreativitet, give dem mulighed for at udforske deres omgivelser og naturen samt deltage i praktiske gøremål.

Gennem aktiviteter tilbydes fysiske udfoldelsesmuligheder under hensyntagen til børnenes forskellige alders- og udviklingstrin.

Formålet søges opnået via en god personalenormering, opprioritering af personaletimer i budgettet samt gennem institutionens fysiske rammer og beliggenhed i Vejle Ådal, der tilgodeser dette.

 

Omdrejningspunkter for institutionen kan være:

·         Udeliv er en vigtig og stor prioritet i Bommerhaven. Derfor har vi en målsætning om, at alle børn så vidt muligt skal ud hver dag og lege på institutionens store legeplads og naturligt kuperede grund.
Vuggestuebørnene kommer som minimum ud i det fri i forbindelsen med lur og gerne mere, hvorimod vi tilstræber, at børnehavebørn skal ud og lege på institutionens store legeplads med en naturlig kuperet grund hver dag eller på tur. Der kan naturligvis forekomme undtagelser eller forbehold, fx. i forbindelse med særlige pædagogiske aktiviteter eller dårlige vejrfohold.

·         Fysisk udfoldelse via musik, sang og bevægelse.

·         Oplevelser i naturen – institutionen er nabo til skov og vandløb.

·         Fra jord til bord koncept - børnehavebørnene er i vid udstrækning med i madlavning, køkkenhave mv.

·         Der udarbejdes en kostpolitik, hvor det er en betingelse, at minimum basisråvarerne er økologiske.

·         Institutionen tilstræber at sørge for at inventar, rengøringsmidler mm. indeholder så få kemikalier og hormonforstyrrende stoffer så muligt.

·         Udflugter og ture ud af huset samt koloni for de større børn 1 gang årligt.

·         Muligheden for at være i mindre grupper, både i forhold til aktiviteter samt alder og udvikling.  

 

 

Åbningstider og moduler.

 

Institionen har kun fultidsmoduler.

 

Institutionen tilstræber at være så tilgængelig så mulig af hensyn til de familier, der anvender institutionen, og tilstræber derfor at have færrest mulige lukkedage.

Dertil kommer, at åbningstiderne kan udvides, hvis der viser sig at være et udbredt behov herfor. Dette skyldes blandt andet, at institutionen bygger på en værdi og holdning om, den er et supplement til hjemmet, at den er barnets vigtigste platform næstefter hjemmet og at den naturlige forbindelse mellem hjem og institution derfor kommer til udtryk i, at åbningstiderne skal understøtte familiernes behov.
Derudover vægtes, at det signaleres legalt at aflevere tidligt og hente sent. Ingen børn skal opleve, at institutionen næsten er lukket, når de hentes lige før lukketid.

 

Institutionen er som minimum åben

Mandag til torsdag fra kl. 06:30 til kl. 17:15

Fredag fra kl. 06:30 til kl. 16:30.

 

Institutionen er i gennemsnit åben 53,5 timer om ugen.

 

Ferie og lukkedage

 

Børnene skal holde sammenlagt 5 ugers ferie set over et kalenderår. Heraf skal de 2 uger være sammenhængende og ligge i perioden fra d. 1. juni til d.1. september, begge dage inklusive.

Forældrene opfordres til at barnet holder ferie i de 3 hverdage før påske, samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dog der er åbent for de børn, der er tilmeldt pasning. Der vil blive sat sedler op med ’tilmelding’ af børn i disse perioder.

Dagene mellem jul og nytår samt uge 30 holder institutionen som udgangspunkt lukket, hvilket er de eneste lukkedage institutionen har.
Bestyrelsen kan ændre antallet af lukkedage med et varsel på 6 måneder.

 

Ved for sen afhentning i forhold til lukketid opkræves et gebyr til dækning af de personaleomkostninger, der er forbundet hermed. Gebyret er fastsat til kr. 500 og vil blive opkrævet på den efterfølgende måneds betaling. 

Ved for sen afhentning kontaktes institutionen med det samme, sådan at der kan laves en plan for, hvor barnet kan opholde sig indtil afhentning. Forældre må påregne at skulle afhente barnet et andet sted end i institutionen.

 

Takster og forældrebetaling

 

Det tilstræbes, at takster fra Vejle Kommune følges, så vidt Bommerhavens økonomi tillader dette. Bommerhavens takst for kommende kalenderår meddeles forældrene senest 1. december, når institutionstaksterne for det kommende år i Vejle Kommune kendes. De gældende takster kan ses på Bommerhavens hjemmeside.

 

Bestyrelsen kan vælge at lægge taksten over Vejle Kommunes takst, såfremt Bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

Det er et krav, at den månedlige betaling foregår via PBS.

 

Arbejdsdage

 

I henhold til vedtægterne er der hvert år fastsat to arbejdsdage i Bommerhaven. Disse er fastsat til den 2. lørdag i april og 2. lørdag i september.

 

 

Bilag: Pædagogisk læreplan for den integrerede institution Bommerhaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration