:: Forside
   :: Om os
       Personale
       Takster
       Vedtægter for Bommerhaven
       Åbningstider/kontakt
         Lukkedage
         Telefonnumre
       Virksomhedsplan
         Pædagogisk læreplan 3-6 år
         Pædagogisk læreplan 0-3 år
       Kommunalt tilsyn
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Vedtægter for Bommerhaven

I vedtægterne og virksomhedsplanen for Bommerhaven er beskrevet alt det I, som forældre, der påtænker at indmelde dit barn i Bommerhaven, bør vide. Vi anbefaler derfor at I læser disse, sådan I ikke senere bliver overrasket over de rammer institutionen fungere efter.

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Bommerhaven

 

§ 1. Hjemsted og formål

Bommerhaven er en privat integreret institution.

Stk. 2. Institutionen er bosiddende på adressen: Bommerhavevej 2, 7100 Vejle

Stk. 3. Institutionens formål er, i samarbejde mellem bestyrelse og personale, at drive vuggestue og børnehave inden for rammerne af Dagtilbudslovens gældende regler for privatinstitutioner. Og med respekt for Vejle kommunes børnepolitik.

Stk. 4 Udgangspunktet for institutionens pædagogiske arbejde er, at der skal være rammer som gør at det enkelte barn kan blive mødt og anerkendt, med udgangspunkt i de ressourcer det enkelte barn besidder. Og at børnene skal have oplevelser de husker fra deres tid i institutionen. Institutionen skal fremme børnenes kreativitet, give dem mulighed for at udforske omgivelser og naturen samt deltage i praktiske gøremål. Gennem aktiviteter tilbydes fysiske udfoldelsesmuligheder under hensyntagen til børnenes forskellige alders- og udviklingstrin.

Stk. 5. Formålet søges opnået via en god personalenormering, opprioritering af personaletimer i budgettet, og institutionens fysiske rammer og beliggenhed i Vejle Ådal der tilgodeser dette.

 

§ 2 Priser og betalingsbetingelser

Bommerhavens bestyrelse fastsætter forældrebetalingen ud fra institutionens driftsomkostninger. Priserne på forældrebetaling følger så vidt muligt Vejle kommunes daginstitutionstakter inkl. fuld madordning.

Stk. 2. Institutionen kan opkræve kostpenge, såfremt institutionen skal på koloni.

Stk. 3. Ved barnets start i institutionen betales 1 måneds takst som forudbetaling - svarende til en fuldtidsplads. Forudbetalingen betales når man får tilbudt en plads senest 2 måneder før start, og indbetales samtidig med at forældrene accepterer pladsen.  Denne forudbetaling refunderes ved at den sidste måned barnet går i institutionen er betalingsfri. Såfremt der er en difference mellem den betalte forudbetaling og den aktuelle takst, refunderes/opkræves differencen. Forudbetalingen opkræves som sikkerhed, såfremt der opstår manglende betaling.

Stk. 4 Manglende betaling anses samtidig som en udmelding af barnet fra institutionen.

Stk. 5 Ved indmelding af barnet i institutionen skal forældrene købe en andel i institutionen til en værdi af 4000 kr.

Stk. 6 Når barnet udmeldes af institutionen kan andelen sælges tilbage til institutionen, når der starter et nyt barn i institutionen. Såfremt Bestyrelsen vælger at reducere antallet af udbudte pladser i institutionen i forhold til antallet af andele, har institutionen pligt til at tilbagekøbe andele svarende til de nedlagte pladser.

 

§ 3. Optagelse og udmelding

Lederen varetager institutionens venteliste. Børn optages, som udgangspunkt, i forhold til anciennitet på ventelisten, dog vil søskende nyde fortrin og der gives søskendegaranti. Søskendegarantien gælder for så vidt, at man inden en søskende er fyldt 14 uger, indsender indmeldelsesblanket med ønsket starttidspunkt. Starttidspunktet kan ikke ændres, uden at søskendegarantien bortfalder. Ændrer man tidspunktet indgår søskende på ventelisten på samme vilkår som andre, og har ikke længere fortrinsret og garanti for plads.

Stk. 2 Alle børn optages uanset kulturel baggrund, religion eller handicaps. Dog er det en betingelse, at hvis barnet har et handicap som påfører institutionen en udgift, at denne dækkes af barnets kommune.

Stk. 3 I særlige tilfælde kan ledelsen og bestyrelsen i samarbejde vælge at prioritere optagelse af børn på en sådan måde, at det tilgodeser institutionens normerings- og økonomiske grundlag.

Stk. 4 I tilfældet af, at der optages børn fra andre kommuner, er forældrene forpligtet til at betale en negativ difference i driftstilskuddet.

Stk. 5 Børn på ventelisten vil senest 2 måneder før ønsket start dato, få skriftlig besked om de får tilbudt en plads. Forældrene skal skriftlig bekræfte at de ønsker pladsen senest 10 dage efter modtagelsen af brevet.

Stk. 6. Ved udmelding af børn pga. skolestart er der et skriftligt varsel på 1 hel kalendermåned.

Stk. 7 Ved udmelding af børn pga. andre årsager er der et skriftligt varsel på 2 kalendermåneder til den 1. i måneden. (Ved pludselig flytning kan bestyrelsen give dispensation for varslet).

Stk. 8. Udmeldelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Udmelding kan i disse tilfælde ske skriftligt og med 1 hel kalendermåneds varsel - til en måneds udgang.

 

§4 Institutionens ledelse

Institutionens ledelse består af en be­styrel­se, der varetager den overordnede ledelse, og en daglig leder.

Stk.2 Den daglige leder skal til enhver tid være uddannet pædagog og lederen varetager - under ansvar overfor bestyrelsen - den daglige administrative ledelse af børnehaven, efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

 

§5 Bestyrelsens sammensætning mv.

Bestyrelsen består af 6  medlemmer:

5 medlemmer vælges fra forældrekredsen

1 medlem vælges af personalet.

Lederen deltager uden stemmeret som bestyrelsens sekretær.

              Stk.2 Der vælges 1 suppleant fra forældrekredsen, som indtræder i bestyrelsen ved udtræden af et af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

              Stk.3 Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen, med henholdsvis 2 i ulige og 3 i lige år. Valg­perioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt. Genvalg kan finde sted for alle medlemmers vedkommende.

Stk.4 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret som forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. andel/indskrevet barn i institutionen.

Stk.5 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen. 

Stk.6 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke frivilligt vil forlade sit sæde i bestyrelsen, kan de øvrige medlemmer træffe afgørelse om, at vedkommende skal forlade sit sæde, hvis konsensus kan opnås.

              Stk.7 Bestyrelsen kan ikke modtage vederlag af børnehavens midler.

 

§ 6 Bestyrelsens konstitution, møder, afgørelser og afstemning

              Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, som vælges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med­lemmerne er til stede.

              Stk. 3 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder møder og påser at der føres referat. 

               Stk.4 Bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

              Stk. 5  Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten ved almindelig flertalsbe­slutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.6 Beslutninger omhandlende lederansættelser og ansættelser i almindelighed, vedtægtsændringer, nedlæggelse af børnehaven, og låneoptagelse kræver kvalificeret flertal (2/3).

Stk.7 Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institu­tionens daglige ledelse og drift, kræver kvalificeret flertal (2/3).

 

§ 7 Bestyrelsens opgaver og kompetencer

Stk.1  Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og har ansvaret for børnehavens økonomi og formueforhold, samt det juridiske ansvar for at børnehaven overholder den til enhver tid gældende lovgivning for private daginstitutioner.

Stk.2 Bestyrelsen fastlægger principper for institutionens virksomhed og for anvendelse af budgettet. bestyrelsen påser at institutionen drives i overensstemmelse med sit formål i henhold til vedtægtens § 1.

Stk.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger børnehavens leder. Bestyrelsen har indstillingsret ved fastansættelse af  øvrigt personale i  børnehaven, og deltager ved ansættelse. Lederen kan afskedige personale efter forudgående drøftelse og accept fra bestyrelsen.

Stk.4 Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen institutionens virksomhedsplan.

Virksomhedsplanen skal indeholde følgende punkter:

- Overordnede pædagogiske mål

- Pædagogiske principper

- Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper

- Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet

- Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

- vedligeholdelsesplan for institutionen

Virksomhedsplanen udarbejdes i december / januar måned og gælder for et år ad gangen.

Stk. 5 Bestyrelsen varetager i samarbejde med lederen og personalet udarbejdelse af politikker, lærerplaner, børnemiljøvurdering .

Stk. 6 Bestyrelsen arrangerer arrangementer i institutionen i samarbejde med støtteforeningen for institutionen, lederen og personalet i institutionen.

Stk. 7 Bestyrelsen planlægger 2 årlige arbejdsdage i en weekend, der altid ligger fast placeret på de samme dage. Forældre der har børn i institutionen har pligt til at deltage i de 2 årlige arbejdsdage af 6 timer, hvor minimum 1 forælder pr. barn i Bommerhaven skal deltage. Såfremt forældrene helt ekstraordinært ikke kan deltage i arbejdsdagen, vil de som kompensation blive pålagt af bestyrelsen at udføre en opgave svarende til 6 timers arbejde eller en betaling på 750 kr. De respektive forældre vælger selv hvilken af de to kompensationer de ønsker at bidrage med. Betalingen opkræves måneden efter.

Stk. 8  Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser. Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen, har dog kun ret til at forpligte institutionen ved forudgående beslutning fra bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsesarbejde er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter, efter at bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen.

 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

 Institutionen er oprettet på grundlag af et kommunalt tilskud, der afregnes månedligt bagud ifølge dagtilbudsloven. Dertil kommer forældrebetaling, og andre indtægter fra forældre. Institutionen er støttet af støtteforeningen for institutionen Bommerhaven.

Stk. 2 Revisionen skal være afsluttet hvert år ultimo marts, og dermed være klar til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen.

 

§ 9 Nedlæggelse

Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes af et flertal på 2/3 i bestyrelsen.

Stk. 2 Overskydende midler skal anvendes til socialt formål i lokalområdet Skibet.

 

 

Ovenstående vedtægter er senest ændret på generalforsamling d. 28 april 2014

 

 

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration