:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
       Vedtægter for støtteforeningen
       Støtteforeningens arbejde
       Støtteforeningens bestyrelse
       Meld dig ind og støt Bommerhaven

Vedtægter for: Støtteforeningen for den private institution Bommerhaven beliggende Bommerhavevej 2, 7100 Vejle

 

§ 1 Navn og hjemsted

 Foreningens navn er ”Støtteforeningen for institutionen Bommerhaven” beliggende Bommerhavevej 2, 7100 Vejle”. Hjemsted for foreningen er Skibet ved Vejle

 

§ 2Formål

Foreningens formål er at yde økonomisk og organisatorisk støtte til ekstraordinære aktiviteter, tiltag og anskaffelser for børn i den private institution Bommerhaven beliggende Bommerhavevej 2, 7100 Vejle.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der ved økonomisk hjælp (årligt kontingent) ønsker at støtte institutionens børn.

Stk. 2 Kontingentet fastlægges hvert år på støtteforeningens generalforsamling i marts, men udgangspunktet er 200 kr. pr. medlemskab i 2010 niveau. Kontingentet betales én gang årligt og forfalder pr. 1. april.

 

§ 4 Aktiviteter

Udover kontingenter kan foreningen, efter bestyrelsens bestemmelse, forsøge at skaffe midler via forskellige aktiviteter.

Stk. 2 Det påhviler bestyrelsen som minimum at sørge for, at der årligt:

-         arrangeres et socialt arrangement i insitutionen (eks. Bankoaften, sommerfest eller julefest) med det formål at genererer midler der kan tilfalde institutionen

-         søges 5 fonde om midler til aktiviteter, tiltag og anskaffelser for børn i institutionen

-         søges indgået sponsoraftaler med firmaer og private i forhold til anskaffelser og økonomisk støtte

-         opretholdes et korps af 2-4 frivillige ” reserve-bedsteforældre” der ønsker organisatorisk at støtte institutionen ved at tilbringe ugentlig tid i institutionen sammen med børnene eller ved at yde praktisk hjælp med forefaldende praktisk arbejde inde og ude. Det er dog lederen af institutionen der har ansættelses og afskedigelseskompetencen i forhold til de frivillige. Og dermed også lederen der afholder ansættelsessamtaler og frivillig udviklingssamtale (FUS) med de frivillige.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Medlemmerne vælges på støtteforeningens generalforsamling. Medlemmerne vælges for to år ad gangen. På den første ordinære generalforsamling efter den stiftende generalforsamlingafgår dog 2 medlemmer ved lodtrækning blandt alle fem medlemmer. Herefter vælges3 medlemmer i lige år og to medlemmer i ulige år.Der vælges en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for ét år.

Stk. 3. Personer, der er ansat i institutionen er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter støtteforeningens generalforsamling. Der vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand, en næstformand og en kasserer. Sekretærfunktionen varetages af bestyrelsesmedlemmerne påskift.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller øvrige medlemmer finder det fornødent. Der afholdes dog minimum 2 bestyrelsesmøder årligt.

Stk. 6. Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Disse referater godkendes af bestyrelsen ved underskrift på referatet.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 8  Bestyrelsen kan af foreningens midler bevilge tilskud til arrangementer og anskaffelser, som opfylder de i § 2 nævnte formål.

 

§ 6  Fordeling af midler

Ansøgning om støtte fra foreningens midler skal sendes skriftligt til bestyrelsen.

Ansøgninger besvares skriftligt inden for 30 dage efter modtagelsen.

 

§ 7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens første

regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære

generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen

valgt revisor. Regnskabet skal mindst 8 dage før generalforsamlingen

være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere anvist måde.

Stk. 2 Revisor vælges for et år ad gangen.

Stk. 3 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentegivende.

 

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes tidsmæssigt i umiddelbar tilknytning til institutionens valg til forældrebestyrelse inden udgangen af marts.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ti medlemmer af støtteforeningen kræver det.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved opslag i institutionen, og på institutionens hjemmeside. Dagsorden vil fremgå af indkaldelsen og vil også kunne indhentes/tilsendes fra bestyrelsen.

Stk. 4 Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent blandt støtteforeningens medlemmer. Dirigentenmå ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for støtteforeningens virksomhed det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Stk. 6 Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal, jævnfør dog § 9og 10. Det tilkommer hvert medlem én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Afstemning kan kun finde sted, om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

§ 9 Vedtægtsændringer

Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst halvdelen af de afgivnestemmer.

§ 10 Opløsning

Foreningens opløsning kan besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel, hvor opløsning kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til og anvendes til glæde for børnene i ”Evig glad”.

Stk. 3 Ved institutionens lukning går overskuddet til andet socialt formål i lokalområdet, bestemt af støtteforeningens bestyrelse.

§ 11 Tegning – hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, afholdt i Skibet d. 17 /10 2010 hvilket bekræftes ved nedenstående underskrifter.

Underskrevet af: Den første valgte bestyrelse

 

Anne Refsgaard (Formand)…………………………………….

 

Maria Prüsse      (Næstformand)……………………………….

 

Tanja Lundgaard (Kasserer) ………………………………….

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration