:: Forside
   :: Om os
       Personale
       Takster
       Vedtægter for Bommerhaven
       Åbningstider/kontakt
         Lukkedage
         Telefonnumre
       Virksomhedsplan
         Pædagogisk læreplan 3-6 år
         Pædagogisk læreplan 0-3 år
       Kommunalt tilsyn
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Kommunalt tilsyn

Rapport fra kommunalt tilsyn, august 2018

 


Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen.

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

 

Dato for samtale

Observation den 14. august 2018 og samtale den 20. august 2018.

Sags nr.

28.18.00-K09-11-18

Institution (og enhed)

Bommerhaven

Leder

Dorthe Døssing Nielsen

Pædagogisk leder

Maia Lodberg Tegewaldt

pædagog

Tina Qualmann

Forældrebestyrelsesrep.

-

Tilsynskonsulenter

Jette Hummel og Lene Vemmelund

 

Samlet konklusion:

 

Bommerhaven er en privat daginstitution med en normering til 50, 0-6 årige, beliggende i Skibet.

Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner i kommunen også de Private. Vi har besøgt Bommerhaven to gange i forbindelse med tilsynet, hvor vi den første gang har observeret på deres pædagogiske praksis ud fra hvad forskningen siger om højkvalitetsdagtilbud. Der er forud for tilsynet lavet en lege og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål vedrørende lege- og læringsmiljøet og arbejdet med læreplaner i institutionen.

Ved andet besøg er der givet en tilbagemelding til ledelse og medarbejdere, på de observationer vi har foretaget og der har været en dialog ud fra dette.

 

 

Observationer under tilsynet.

Børnene har lige haft samling og har fået formiddagsmad da vi ankommer til børnegruppen af de 4-6 årige. Her kan vi se, at der er gang i forskellige lege miljøer. Der er 10 børn og to voksne i rummet samt 3 børn i et tilstødende lokale med en småbørnskonsulent. Børne og voksenantallet på gruppen virker som en god normering og der er et læringsmiljø der giver ro til fordybelse.  Der er en pigegruppe der er i gang med at lege med Barbie, der er to drenge der er i gang med at bage brød sammen med en voksen. Der er gang i tegnebordet og en enkelt pige er i gang med at lave perleplader. En enkelt dreng sidder og bygger med LEGO. Det hele foregår i et rum, der er opdelt via en enkelt reol som fungerer som rumdeler. Vi observerer her, at børnene har små grupperinger, hvor der er sociale interaktioner mellem størstedelen af børnene. Børnene er i dialog med hinanden og samarbejder om de lege der er opstået. Der er en ro over børnegruppen og vi oplever kun en enkelt lille konflikt mellem to piger.

Der foregår børneintierede aktiviteter og en voksen interieret aktivitet omkring bagning af brød. De voksne er varme og støttende der hvor de deltager i aktiviteter (bagning og højtlæsning af en bog).

Vi oplever ikke et miljø der holder enkelte børn uden for legen, men observerer tre børn der ikke er en del af fællesskabet.

 

 

Fokus under tilsynet er observation indretning og sproglige læringsmiljøer på gruppen.

Der er tavler med børnenes navne, årstider og til samling der understøtter barnets sprog og tidlige tekstforståelse. Der er ikke under observationen planlagte strukturerede aktiviteter med tid, sted og indhold. Personalet er gode til at fange børnenes interesser og ønsker om leg og hjælper dem med materialer. Vi ser at medarbejderen møder børnene med lydhørhed, indføling og tilknytning. Vi oplever en god dialog i den lille konflikt mellem to piger fra pædagogen, som aktivt inddrager især den ene pige i problem- og konfliktløsningen. Vi bemærker at personalet er i børnehøjde når de interagerer med børnene.

 

 

Læreplansarbejdet.

Institutionen har udarbejdet læreplaner for 0-3 årige og 3-5 årige. Børnehaven arbejder med læreplanstemaer i strukturerede forløb i løbet af året. Vuggestuen arbejder mindre struktureret med forløb men arbejder med små indsatser som fokus i forhold til læreplanen. Der er planlagt en pædagogisk dag, hvor der skal arbejdes med den nye styrkede læreplan som er kommet med den nye Dagtilbudslov fra 1. juni 2018. Der er mest fokus på, at det er via legen børnene lærer. Digitalisering anvendes til at understøtte børnenes læring.

Evaluering af målene for børnegruppen foregår på personalemøder mv. Her justerer personalet målene for læreplanen. Personalet arbejder med den røde tråd i forhold til overgangene og en sikring af barnet og børnegruppens progression i hele institutionslivet.

 

 

Inklusion

Der arbejdes med piktogrammer i forhold til børnenes genkendelighed på det der skal foregå i løbet af dagen. Medarbejderne har fokus på børnenes sociale kompetencer og fællesskabet. Børnene vises visuel via tavler, farver mv.t hvilke opgaver de skal deltage i på forskellige tidspunkter af dagen.  Der anvendes en ”time – timer” i forhold til, at der skal være ro i fem minutter til måltiderne.

 

Lege- og læringsmiljø.

Der er ikke arbejdet med Lege- og læringsmiljøvurderingen i medarbejdergruppen endnu. Resultaterne fra denne kommer til at indgå i kommende læreplan.

Medarbejderne peger selv på i Lege- og Læringsmiljøvurderingen, at det sproglige læringsmiljø kan optimeres. Herudover vurderer medarbejderne også, at den fysiske indretning af institutionen i forhold til fordybelse, indretning mv, kan optimeres. Der er fælles overordnede værdier og børnesyn hvor der tages højde for det enkelte barns alder i forhold til det læringsrum der tilbydes børnene.

 

Dette sproglige læringsmiljø.

Der er udpeget en sprogansvarlig medarbejder og indkøbt en sprogkuffert. Der er ikke foretaget mange sprogvurderinger og medarbejdere er tilmeldt sprogkurser. Ledelsen overvejer, om der skal tages sprogvurderinger på alle førskolebørnene. Personalet anvender jævnligt de digitale medier til at understøtte sproget/sprogmiljøer samt bruger de digitale medier til at understøtte og udforske de pædagogiske voksen styrede aktiviteter.

Dialogen barn/barn og barn/voksen vil altid være i primær fokus.

 

 

Forældresamarbejde med fokus medinddragelse.

Medarbejderne inviterer forældrene ind i samarbejdet i forhold til at understøtte børnenes læring og trivsel. Der laves dagbøger dagligt til forældrene i forhold til hvad der arbejdes med i børnegruppen.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

Opmærksomhed på, at der er forskel på opgaverne mellem pædagogmedhjælperen og pædagogen, og i forhold til ansvaret for den pædagogiske faglighed.

 

Opmærksomhed på, at anvende den samlede sprograpport til kommende sprogindsatser. Denne kan hentes i Hjernen & Hjertet på Rambølls it platform.

 

Opmærksomhed på, at pædagogen i aktiviteter taler om børnenes interesser og samtidig bygger på en klar ide om, hvad børnenes skal lære og udvikle ved aktiviteten. Have fokus på åbne spørgsmål og afvente børnenes svar.

 

Opmærksomhed på indretningen af rummet med mere tydelighed i for børnene om de aktiviteter der er tilgængelige og at børnene nemt kan afkode regler og normer i forhold til, hvordan man opfører sig i rummet.


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration