:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
       Frivillige
       Vikarer
       Praktikanter
   :: Støtteforeningen

Dette er siden hvor evt. praktikanter kan læse om hvad vi forvendter af en 1 og 3 praktik periode.

her

 

 

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan

Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007

 

Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution

 

Beskrivelse af praktikstedet:

 

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Uddannelsesansvarlig:

 

Bommerhaven

Bommerhavevej 2, Skibet

7100 Vejle

28 83 50 67 (vug), 28 83 50 68 (bhv)

lederteam@bommerhaven.dk

www.bommerhaven.dk

Maia Tegewaldt

 

Privat institution

 

Maia Tegelwaldt

Praktikvejleder: Maia Tegewaldt

 

 

 

Institutionstype/foranstalt-ning:

Antal børn/unge/voksne

Aldersgruppe

Antal stuer/afdelinger

Åbningstid

 

Normeret til 50 børn

0 - 6  år

Pt. 1 vuggestuegruppe, 2 børnehavegrupper

Man - tors 6.30 -17.15 , fredag 6.30 - 16.30

 

 

Ansatte:

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Pædagoger, medhjælper, køkkenassistent, løntilskud, praktikanter og frivillige

 

Praktikvejlederens
kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Pædagog:

  

 
 

Praktikvejlederuddannelse

  

 
 

PD modul i praktikvejledning:

  

 
 

Diplomuddannelse

  

 
 

Andet/ andre uddannelser:

 

Formål:

jf. lovgrundlag.

 

 

Karakteristik af
brugergruppen:

Beskrivelse af den/de aktuelle børne-/brugergruppe.

 

Privat integreret institution. Normeret til 50 børn. Aktuelt 1 vuggestuegruppe, 2 børnehavegrupper.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens
foretrukne pædagogiske
metoder og begrundelser herfor

 

Relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Vi mener at dette skaber grundlag for bedst mulig udvikling hos det enkelte barn såvel som børnegruppen.

 

 

 

Arbejdsforhold:

Forventes den studerende at
arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget
og hvordan?

 

1. praktik: det forventes ikke at den studerende skal arbejde alene.

3. praktik: Det forventes at den studerende tager selvstændige arbejdsopgaver på sig. Det forventes at den studerende indgår i dækningen af pauser.

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

 

 

Særligt for trainee institutioner:

 

Mulighed for erhvervsarbejde ved siden af studiet:

Her traineens mulighed for at få vikar arbejde, samt få erhvervserfaring ved siden af studiet.

 

 

Uddannelsessamarbejde:

Andre tilbud som ansættelsesstedet vil kunne indgå, i samarbejde med i en uddannelsesplan

 

 

 

 

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Jf. bilag 7 i bekendtgørelsen (periodens faglige kompetencemål)

 

Praktikperiode 1 på 1. semester

Uddannelsesmål

Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 7

 

a) Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,

b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,

d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,

e) reflektere over og afprøve ny viden erhvervet i parallel undervisningen,

f) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

g) demonstrere personlig indsigt om egne relations mæssige forudsætninger og sociale færdigheder

 

Periodens centrale kundskabs- og færdighedsområder jf bilag 7

 

Fælles for de 3 praktikperioder

a)   Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogisk praksis.

b)   Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis.

c)   Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, udvikling og læring.

d)   Etik, værdier og menneskesyn.

e)   Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.

 

1. praktikperiode: den pædagogiske relation

a)   Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.

b)   Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen.

c)   Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.

d)   Magt og etik i relationer.

 

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Den studerende skal arbejde i børnehave.

 

Vi forventer at den studerende aktivt søger viden og indsigt i det pædagogiske arbejde.

Den studerende skal gerne kunne sige til og fra eller være parat til at lære det.

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?

 

 

Vi ser gerne at den studerende deltager i de forældrearrangementer vi som privat institution sætter stor vægt på.

Vi forventer at den studerende deltager i minimum 1 personalemøde.

Den studerendes arbejdsplan:

Mandag - torsdag 07-17, fredag 07- 16.30

Andet:

 

Vi er en ny institution med de udfordringer det indebærer. Det er første gang vi har studerende.


Angivelse af relevant
litteratur:

 

Litteratur omkring relationsarbejde med børn i 0-6 års-alderen.

 

Vi ønsker at vælge relevant litteratur i samarbejde med den studerende alt efter hvad der optager den studerende og os.

Derud over forventer vi at den studerende har læst vores læreplaner og vedtægterne som findes på vores hjemmeside.

Organisering af
praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

 

 

Vejledning bliver skemalagt og vi vægter det højt. Vejledning sker mellem den praktikansvarlige og den studerende.

Organisering af mentorvejledning:

 

Praktikvejleder fungerer som mentor for den studerende.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitu-tion:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet)

 

Ved problemer og bekymringer vil vi først og fremmest tale med den studerende selv, og herefter inddrage den studerendes vejleder på uddannelsesinstitutionen.

 

 

Praktikperiode 2 på 3. semester

 

Uddannelsesmål

Kompetencemål for 2. praktikperiode

 

a) Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde.

b) Deltage i udviklings- og forandringsprocesser.

c) Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer.

d) Dokumentere og formidle pædagogisk praksis.

e) Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets

praksis.

 

Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for 2. praktikperiode

 

a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende.

b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling.

c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår.

d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse.

e) Internt og eksternt samarbejde.

f) Magt og etik i den institutionelle ramme.

 

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Udfyldes af institutionen

 

 

 

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?

 

Udfyldes af institutionen

 

Den studerendes

arbejdsplan:

 

 

Udfyldes af institutionen

Andet:

 

Udfyldes af institutionen


Angivelse af relevant
litteratur:

 

Udfyldes af institutionen

 

 

Organisering af
praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

 

Udfyldes af institutionen

 

 

Organisering af mentorvejledning:

 

Udfyldes af institutionen

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitu-tion:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet)

 

Udfyldes af institutionen

 

 

 

Praktikperiode 3 på 6. semester

 

Uddannelsesfaglige mål

Faglige kompetencemål for 3. praktikperiode

Målet for 3. praktikperiode er, at den studerende kan

a) Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession.

b) Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov.

c) Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt.

d) Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder.

e) Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling.

 

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder: Den pædagogiske profession

a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt.

b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder.

c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.

d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling.

e) Professionsbevidsthed og -identitet.

f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.


 

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 Den studerende skal arbejde i vuggestue.

 

Den studerende skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar. Den studerende skal kunne komme med input til den pædagogiske praksis. Den studerende skal have forståelse for at vi er en lille ny opstartet institution med de muligheder og begrænsninger, det indebærer.

Det er en forventning at den studerende er medansvarlig i forhold til at tilrettelægge og planlægge vejledningen og selv agerer referent.

Vi forventer at den studerende kan agere mødeleder ved mindst et stuemøde samt har et punkt på dagsordenen til vores personalemøder.

 

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Mandag - torsdag 07-17, fredag 07-16.30

Andet:

 

 

 


Angivelse af relevant
litteratur:

 

Litteratur omkring relationsarbejde med børn i 0-6 års-alderen.

 

Vi ønsker at vælge relevant litteratur i samarbejde med den studerende alt efter hvad der optager den studerende og os.

Vi forventer at den studerende har læst vores vedtægter og læreplaner som findes på vores hjemmeside.

Organisering af
praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

 

 

Vejledning bliver skemalagt og vi vægter det højt. Vejledning sker mellem den praktikansvarlige og den studerende

Organisering af mentorvejledning:

 

 

Praktikvejleder fungerer som mentor for den studerende.

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitu-tion:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet)

 

Ved problemer og bekymringer vil vi først og fremmest tale med den studerende selv, og herefter inddrage den studerendes vejleder på uddannelsesinstitutionen.

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesplan for Specialiserings-praktikken

Praktikperiode 3 på 6. semester

 

I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode
arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder: På følgende blanket  beskriver institutionen konkrete specialiseringsmuligheder

 

 

Specialiseringsområder:

Hvilke(n) specialiseringsområde(r) findes i jeres institution

 

                                                                          (Klik på firkanten og sæt x)

 x

 
 

Børn og unge

  

 
 

Mennesker med nedsat funktionsevne

  

 
 

Mennesker med sociale problemer

 

 

 

 

Linjefagsområder:

Hvilke linjefagsområder er der i særlig grad fokus på i institutionen?

Prioriter med 1,2,3 hvis det er muligt.

 

                                           (Klik på firkanten og skriv 1,2 og 3)

 1

 
 

Sundhed, krop og bevægelse

 

 

1

 
Udtryk, musik og drama

 1

 
 

Værksted, natur og teknik

 

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER

 

Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende centrale kundskabs- og færdighedsområder i relation til sin specialisering.

 

 

 

BØRN OG UNGE

 

Beskriv hvilke punkter man kan
arbejde med i institutionen og
hvorledes.

a)  Menneske-, lærings- og udvik-lingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

 

Den studerende vil have stort råderum i forhold til at lave forløb med børnene. Gennem planlægning, udførelse og evaluering heraf, vil den studerende i samarbejde med vejleder kunne reflektere omkring de overvejelser, der ligge til grund for aktiviteten og hvilke værdier de repræsenterer.

b)  Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

 

Vi er i Bommerhaven optaget af følgende problematik:

Hvilken betydning har det for børns liv at være del af en moderne familie med ressourcestærke forældre med fokus på karriere og selvudvikling og hvor er vores primære opgave i forhold til dette.

c)  Inklusion og eksklusion.

 

Vi er optaget af inklusion og eksklusion som begreber og i vores hverdag.

e)  Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter.

 

Udfyldes af institutionen

Vi tænker dette ind i alle aktiviteter.

f)  Brugerinddragelse og rettig-heder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner.

 

Forældresamarbejdet fylder meget i Bommerhaven og den studerende skal arbejde med:

Positiv forældrekontakt

Konstruktiv dialog med forældrene omkring evt problematikker

En praksis med stor forældreinddragelse generelt

g)  Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige
behov for pædagogisk støtte
og indsats.

 

Udfyldes af institutionen

 

h)  Forebyggende arbejde og
interventionsformer.

Udfyldes af institutionen

 

i)   Love, konventioner og regler
af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende.

 

Udfyldes af institutionen

 

j)  Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud.

 

Vi har løbende dialog omkring, hvordan vi bedst muligt arbejder med de pædagogiske læreplaner. Vi arbejder bevidst aktivt med læreplanerne i vores hverdag.

Vi skal i gang med sprogvurdering og inviterer gerne den studerende med i dette arbedje

k)  Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution
til skole.

 

Udfyldes af institutionen

 

 

 

 

 

 

 

MENNESKER MED NEDSAT

FUNKTIONSEVNE

 

Beskriv hvilke punkter man kan arbejde med i institutionen og hvorledes.

a)  Menneske-, lærings- og udvik-lingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

 

b)  Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

Udfyldes af institutionen

 

c)  Funktionsnedsættelse og livsmuligheder.

Udfyldes af institutionen

 

d)  Inklusion og eksklusion.

Udfyldes af institutionen

 

e)  Omsorg, magt og relations-dannelse.

Udfyldes af institutionen

 

f)  Samarbejde med brugere,
pårørende og professionelle.

Udfyldes af institutionen

 

g)  Aktiviteter og udfoldelses-muligheder for brugergruppen.

Udfyldes af institutionen

 

h)  Brugerinddragelse og rettig-heder.

Udfyldes af institutionen

 

i)   Love, konventioner og regler
af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsæt-ninger.

Udfyldes af institutionen

 

j)  Kompensationsmuligheder.

 

Udfyldes af institutionen

 

k)  Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer.

Udfyldes af institutionen

 

 

 

 

MENNESKER MED SOCIALE

PROBLEMER

 

Beskriv hvilke punkter man kan
arbejde med i institutionen og hvorledes.

a)  Menneske-, lærings- og udvik-lingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

 

Udfyldes af institutionen

 

b)  Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

 

Udfyldes af institutionen

 

c)  Inklusion og eksklusion.

 

Udfyldes af institutionen

 

d)  Omsorg, magt og relations-dannelse.

 

Udfyldes af institutionen

 

e)  Opsøgende arbejde og interventionsformer.

 

Udfyldes af institutionen

 

f)  Aktiviteter og udfoldelses-muligheder for brugergruppen.

 

Udfyldes af institutionen

 

g)  Brugerinddragelse og
rettigheder.

 

Udfyldes af institutionen

 

h)  Love, konventioner og regler
af særlig betydning for
brugergruppen.

 

Udfyldes af institutionen

 

i)   Misbrug og psykiske lidelser.

 

Udfyldes af institutionen

 

j)  Truede familier, sorg og krise.

 

Udfyldes af institutionen

 

 

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration